Bao jumbo vàng, 4 quai vòng, quai thừng đỡ đáy vòng tròn

Bao Jumbo Vàng
Bao Jumbo Vàng
Bao Jumbo Vàng
Bao Jumbo Vàng
Bao Jumbo Vàng
Bao Jumbo Vàng